Lipkoviny 2017/18 #1

Dátum: 30.11.2017

Milí čitatelia, už piaty rok pre vás redakčná rada prostredníctvom školského časopisu prináša informácie o dianí v škole. Päť rokov ho neustále vylepšujeme pre vás, našich čitateľov. Pripravili sme pre vás aj nové rubriky, napr. Ohliadnutie späť (reportáţe z minulého roka, ktoré neboli zverejnené), Sieň slávy (slávni spoluţiaci z našich radov), Projekty (realizované projekty na škole počas roka), Jazykové okienko (zábava v cudzích jazykoch—ruskom, anglickom a nemeckom) aPohodárium (s tajničkami, kríţovkami, osemsmerovkami, štvorsmerovkami, vtipmi, omaľovánkami).Aj v tomto školskom roku sme pre vás v každom čísle pripravili jedného ţolíka. Ţolík na zabudnutú pomôcku, na nevypracovanú do-mácu úlohu, zabudnutú ţiacku kniţku či pra-covný zošit. Ţolík je vţdy označený menom ţiaka čítajúceho Lipkoviny. Ţolíka je moţné pouţiť iba raz (doba platnosti je obmedzená), prípadne sa dá idarovať. Je potrebné ho odo-vzdať učiteľovi, ktorý na neho zapíše dátum pouţitia. Tým sa stáva neplatným.Veríme, ţe kaţdý z vás si nájde v Lipkovi-nách to svoje—teda to, čo ho zaujíma.Prajeme vám pohodové čítanie!

Vaša redakčná rada

 


Prílohy

Súbor/Príloha Typ Veľkosť
Lipkoviny 2017/18 #1 PDF 9,87 MB
 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104