Školský podporný tím

Dátum: 16.8.2023 Autor: ZŠ Lipová 13

Školský podporný tím

Milí rodičia,
predstavujeme Vám školský podporný tím!

PODARILO SA!
Uspeli sme v projekte POMÁHAJÚCE PROFESIE III a získali sme ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM pre žiakov našej školy.

Podporný tím poskytuje našim žiakom psychologickú a špeciálno-pedagogickú podporu, a spolu s učiteľmi sa starajú o bezpečné prostredie školy, o zlepšovanie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí.

Spoluprácu s rodičmi detí so ŠVVP považujeme za kľúčovú. Dobré výsledky sa dajú dosiahnuť iba vtedy, ak rodičia pri práci s dieťaťom doma nadviažu na úsilie učiteľov a špecialistov. Je dôležité, aby rodičia vnímali špecifické potreby svojho dieťaťa, a zároveň akceptovali možnosti školy. 

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Lenka Škovranová

E-mail: l.skovranova@zslipovasnv.sk

Konzultačné hodiny:
V kabinete:  
Streda: 13:00 – 14:00

Konzultácie pre rodičov a žiakov je možné poskytnúť aj v iných, vopred dohodnutých termínoch – podľa potreby.

Hlavný cieľ špeciálnopedagogického poradenstva:
Poskytovanie poradenských služieb v otázkach špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov.

Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so ŠVVP (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspaxia, ADHD, NKS a i.) na bežnej škole. Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické, korekčné, rehabilitačné a i. služby.                                                                   
Školský špeciálny pedagóg poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným pracovníkom školy a rodičom žiaka. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami ako s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a odbornými lekármi.

Sociálny pedagóg: Mgr. Marek Suchý

E-mail: m.suchy@zslipovasnv.sk

Konzultačné hodiny:
V kabinete:
Konzultácie pre rodičov a žiakov je možné poskytnúť aj v iných, vopred dohodnutých termínoch – podľa potreby.

Sociálny pedagóg:

  • vykonáva odborné činnosti v rámci intervencie, sociálnej prevencie  a poskytovania sociálneho  poradenstva, predovšetkým žiakom ohrozeným sociálno-patologickými javmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislým alebo inak znevýhodneným deťom a žiakom, tiež ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy.
  • venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov a inkluzívny tím ZŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),
  • v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
  • poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim z disfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
  • spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou a s CPPPaP atď.,
  • spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
  • vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov,p
  • pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,

Asistenti učiteľa:

Asistent učiteľa pomáha pri zabezpečovaní plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu v triede. Bezprostredne spolupracuje s učiteľom na základe odporúčaní špeciálneho pedagóga.

Pomáha a podporuje deti so špecifickými potrebami priamo na vyučovaní, v triede i mimo nej. Precvičuje a upevňuje si s nimi učivo, pripravuje sa s nimi na testy. Upravuje pre ne učebné materiály, zabezpečuje kompenzačné pomôcky. Podporuje rozvoj správnych pracovných návykov detí a ich sociálnych kompetencií.

Mgr. Dominika Dolná - m.dolna@zslipovasnv.sk
Mgr. Lucia Garčárová - l.garcarova@zslipovasnv.sk
Bc. Miroslava Bakošová - m.bakosova@zslipovasnv.sk
Ing. Tatiana Blichová - t.blichova@zslipovasnv.sk
Mgr. Jakub Duch - j.duch@zslipovasnv.sk
Bc. Diana Tsillimigkas - d.tsillimigkas@zslipovasnv.sk
Bc. Mária Zrubeková - m.zrubekova@zslipovasnv.sk


 

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104